خرید خانه با حقوق پایه کارگری، زهی خیال باطل

خرید خانه با حقوق پایه کارگری، زهی خیال باطل

خرید خانه با حقوق پایه کارگری، زهی خیال باطل جوانی را تصور کنید که طبق غریزه خود تصمیم به ازدواج دارد با فرض اینکه این جوان جسور ماشین وخانه هم نداشته باشد که عموما ندارند به طور متوسط با فرض هزینه ۱۰۰ میلیون برای رهن خانه ، ۱۰۰ میلیون برای هزینه های ازدواج و فقط ۵۰...